تبلیغات

لطفا قوانين را رعايت فرماييد
دلتنگ چت لطفا قبل از ورود به چت روم تمام قوانین را مطالعه کرده و آن هار رعایت نماید،مدیریت چت روم

»هر گونه دعوت به چت روم هاي ديگر ممنوع مي باشد
»ارسال بي رويه و پي در پي يک شکلک ممنوع مي باشد
»ایجاد مباحث غیر اخلاقی یا هر گونه بی احترامی به ادیان ممنوع می باشد
»ورود با اسامی رکیک ممنوع می باشد و از چت روم اخراج می شوید
»لطفا در استفاده از چت روم ادب و فرهنگ را رعایت کنید
»ازگذاشتن مطلب ويا موارد غيرمجازدرپروفايل خوداري شود
»لطفا قبل از ورود به چت روم قوانين خوب مطالعه كرده و سپس وارد چت روم شويد
»ایجاد مباحث غیر اخلاقی یا هر گونه بی احترامی به ادیان ممنوع می باشد
»لطفا در استفاده از چت روم ادب و فرهنگ را رعایت کنید
»ارسال بي رويه و پي در پي يک شکلک ممنوع مي باشد
» اهانت به كاربران باعث اخراج فرد مذكور خواهد شد
»دلتنگ چت در سال 1389تاسيس گرديد و شعبه ديگري ندارد
»ملاحظه شده كه اديبان با دامنه ديگه اي به ثبت رسيده اما دلتنگ شعبه دوم ديگري ندارد

طراحی چت